بازدید از نمایشگاه ارمنستان

بازدید از نمایشگاه ارمنستان

بازدید از نمایشگاه ارمنستان


furniture international specialized  exhibition
به منظور توسعه بازارهای کشورهای همسایه این شرکت در نظر دارد در نمایشگاه  کشور ارمنستان که در بازه ی زمانی 12 تا 14 سپتامبر در شهر ایروان برگزار می گردد، شرکت کرده و بازار کشور ارمنستان را بررسی کند. بدیهی است ایجاد روابط تجاری با توجه به شرایط لوجیستیکی دو کشور و داشتن مرز زمینی مشترک باعت ایجاد منافع دوجانبه ببیشتری خواهد شد.از جمله اهداف ما بررسی بازار ارمنستان به منظور :
1-واردات و صادرات  کالا با هدف 8 قلم کالای بررسی شده توسط متخصصان ما
2-سرمایه گذاری و مشارکت در اشتغال زایی  در دو کشور 
3-تسهیل روش های پرداخت های